BO INFANTIL CURS ESCOLAR 2018-2019 // LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS ACCEPTADES
12/09/2018

S'informa a les escoles i centres d'Educació Infantil de primer cicle que participen en la convocatòria 18-19, que es troba disponible, a través de l'aplicació informàtica, el llistat provisional d'admesos i exclosos, en relació a l'alumnat que participa i que està matriculat en el seu centre.

En aquest llistat consta el detall de les sol- licituds acceptades, les quantitats provisionals de les ajudes concedides, així com les sol·licituds denegades i el motiu de la denegació.

La informació corresponent la poden consultar en la següent URL, en l'apartat de centres:

http://www.ceice.gva.es/ca/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educ...

D'altra banda, els centres informaran a les famílies que en la mateixa URL, en l'apartat famílies, tenen disponible la informació, de manera individualitzada, introduint SIP i data de naixement de l'alumne/a, així com el DNI del sol- licitant